Cwrdd â’r Tîm

Tîm bychan o staff sydd gennym, a oruchwylir gan dîm o Ymddiriedolwyr gwirfoddol o bob rhan o siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Penfro ac Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Gan gynnwys hefyd ein gwirfoddolwyr hollbwysig sy’n ein helpu gyda gwaith prosiect a monitro iechyd afonydd.

Ein Staff

Harriet Alvis

Prif Swyddog Gweithredol

Mae Harriet yn angerddol dros adfer afonydd yn ôl cymaint ag sydd bosibl i’w hamodau naturiol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu gwrthsefyll defnydd tir a phwysau hinsoddol. Ni ellir cyflawni iechyd afonydd trwy edrych ar sianeli afonydd yn unig, ac mae Harriet yn frwd dros gydgysylltu’r ddarpariaeth â phob sector yng ngorllewin Cymru er mwyn rheoli dalgylchoedd mewn modd integredig, gan sicrhau nid yn unig afonydd iach, ond y tirweddau bioamrywiol a chynhyrchiol y maent yn draenio ohonynt. Mae hi wedi gweithio o fewn mudiad yr Ymddiriedolaeth Afonydd ers 9 mlynedd, gan ymuno ag Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn gyntaf yn 2019. Mae Harriet hefyd yn aelod gweithgar o’r Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd, gan gynnwys bod yn gyd-olygydd y cylchgrawn FISH.

Helen Jobson

Uwch Swyddog Gweithredol

Mae Helen wedi teimlo’n angerddol dros amgylcheddau morol a dŵr croyw cyhyd ag y gall gofio ac mae ganddi brofiad uniongyrchol o weithio ar amrywiaeth o safleoedd dynodedig iawn o Fae Morecambe ac Afon Caint a’i llednentydd yn Cumbria, i afonydd Teifi, Tywi a Chleddau yng Ngorllewin Cymru. Mae Helen wedi gweithio fel rhan o’r mudiad Ymddiriedolaeth Afonydd yng Nghymru ers 2004 ac wedi bod yn ddigon ffodus i allu gweithio gyda llawer o Ymddiriedolaethau Cymru ar brosiectau amlochrog ynghyd ag helpu i sefydlu Afonydd Cymru fel y sefydliad ambarél y gwelir heddiw.

Mae Helen yn gweld yr Ymddiriedolaethau Afonydd fel rhwydwaith ar gyfer gweithredu cadarnhaol ar lawr gwlad .Mae’n credu bydd y gwaith sy’n cael ei wneud i ehangu mynediad cymunedol i amgylchedd yr afon (drwy fentrau addysgol ac esboniadol), ynghyd â chyflawni prosiectau gwella cynefinoedd a hyrwyddo arfer gorau ar gyfer pysgodfeydd ac amaethyddiaeth yn dod â gwelliannau sylweddol i amgylcheddau afonol Gorllewin Cymru a thu hwnt .

Andrew Thomas

Swyddog Adfer

Ar ôl gweld dirywiad pryderus yn iechyd afonydd Gorllewin Cymru ac am wneud gwahaniaeth, bachodd Andrew ar y cyfle i ymuno â’r tîm fel swyddog adfer gyda ffocws ar weithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr. Datblygodd ei gariad bore oes tuag at afonydd a natur, ynghyd a’i angerdd am bysgota yn obsesiwn sydd wedi mynd ag ef i lawer o afonydd gwych y DU a thramor, gan gynnwys Seland Newydd a Tierra del Fuego. Fodd bynnag, y Teifi yw’r trysor pennaf ganddo ef. Ei ffocws a’i ysgogiad nawr yw helpu i adfer afonydd Gorllewin Cymru, i gyflwr lle gall natur ffynnu unwaith eto.

Nathaniel James

Mabwysiadu Rheolwr Prosiect Isafon & Swyddog Adfer

Mae Nathaniel wedi bod a chariad tuag afonydd ers pan oedd yn ifanc iawn, ar ôl treulio’r rhan fwyaf o’i blentyndod yn archwilio a physgota afonydd De Cymru. Arweiniodd y diddordeb hwn ef i bryderu am y materion cynyddol sy’n codi yn ein hafonydd ac mae’n aelod rhagweithiol o is-bwyllgor cadwraeth ei glwb pysgota. Bydd Nathaniel yn canolbwyntio ar barhau â’n gwaith i ymgysylltu â chymunedau, busnesau a rhanddeiliaid lleol eraill yng Ngorllewin Cymru, er mwyn gwella ein hafonydd ar gyfer pobl a bywyd gwyllt.

Ein Hymddiriedolwyr

 

Ymddiriedolwyr yng Nghaerfyrddin

Clive Roberts

Cadeirydd

Bu i Clive dreulio ei yrfa gyfan yn gweithio yn y marchnadoedd ariannol. Rhwng 1982-90 bu’n ddeliwr ar lawr y Gyfnewidfa Stoc cyn symud i ystafell fasnachu ar ôl y glec fawr. Treuliodd Clive y rhan fwyaf o’i yrfa gyda ABN/RBS cyn, yn y pendraw, ddod yn aelod o’r bwrdd yn yr adran Ecwiti. Mae Clive bellach yn treulio ei amser yn helpu cwmnïau i godi arian, magu 4 o blant ynghyd a rhywfaint o gyfraniad elusennol. Mae wedi pysgota yng Nghymru ers yn fachgen ac yn adnabod llawer o’r afonydd yn dda. Mae diddordeb Clive yn Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn deillio o’i ddyhead i’r dyfrffyrdd gwych hyn gael eu hadfer i’w gogoniannau blaenorol a’u gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Edward Evans

Ar ôl astudio cemeg yn y brifysgol, bu i Edward newid trywydd ac astudio’r gyfraith cyn cymhwyso fel cyfreithiwr. Treuliodd 35 mlynedd fel cyfreithiwr cyn ymddeol yn 2013. Mae Edward wedi bod yn bysgotwr brwd ers blynyddoedd lawer ac wedi pysgota llawer o afonydd Gorllewin Cymru. Ers bron i ugain mlynedd bu’n un o gyd-berchnogion pysgodfa Ystâd Abercothi ar afonydd Tywi a Chothi yn Sir Gaerfyrddin.

Ymddiriedolwyr yng Ngheredigion

Dr Ian Thomas

Mae Dr. Ian Thomas, meddyg teulu wedi ymddeol o Landysul, a physgotwr gydol oes ar y Teifi, hefyd yn llywydd Cymdeithas Bysgota Llandysul ar hyn o bryd. Mae gweithgareddau Ian o fewn yr Ymddiriedolaeth nawr yn ymwneud â monitro infertebratau, calchu’r afon Berwyn yn y dalgylch uchaf a helpu swyddogion prosiect i ymgartrefu yn eu rolau yn Nyffryn Teifi. Mae hefyd yn mynychu cyfarfodydd perthnasol ac yn cynorthwyo gyda swyddogaethau’r Ymddiriedolaeth megis codi arian, ceisiadau grant, arddangosfeydd mewn sioeau, cyrsiau dysgu sut i bysgota a recriwtio.

William (John) Morris

Bu John yn gweithio am flynyddoedd lawer i Swyddfa’r Post a hefyd British Telecom yng Nghaerdydd. Cefndir mewn Rheoli Personél oedd ganddo yn BT, gan arbenigo mewn gwasanaethau swyddfa, reprograffeg, cysylltiadau diwydiannol, a gwasanaethau post. Ar ôl gadael cyflogaeth llawn amser mae wedi gwneud gwaith gwirfoddol. Tan yn ddiweddar, ef oedd ysgrifennydd Ymddiriedolaeth Afonydd Teifi o’r cychwyn, nes iddynt uno ag Ymddiriedolaeth Afonydd Sir Benfro i ffurfio Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru, ble mae bellach yn gwasanaethu fel ymddiriedolwr. Mae hefyd yn gyfarwyddwr a thrysorydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion ac mae’n gwasanaethu fel trysorydd i Gangen Caduceus (Gwasanaethau Meddygol) Cymdeithas y Llu Awyr Brenhinol.

Chris Stretton

Treuliodd Chris ei yrfa gyfan o fewn y sector amgylcheddol a dŵr a ganddo brofiad o reoli afonydd, carthion a thrin dŵr yfed yn y DU a thramor. Wedi’i leoli yng Nghastell newydd Emlyn, ef yw cynrychiolydd yr Ymddiriedolaeth ar Brosiect Slyri, prosiect arloesol i fynd i’r afael â’r problemau sy’n gysylltiedig â gwaredu slyri amaethyddol.

Ymddiriedolwyr yn Sir Benfro

Kay Dearing

Fel cyfrifydd siartredig, cyllid yn bennaf yw rôl Kay o fewn yr Ymddiriedolaeth. Cyn iddi ymuno a’r proffesiwn cyfrifeg enillodd Kay PhD mewn Daeareg ac mae wedi bod yn ymwneud â gwleidyddiaeth werdd ers blynyddoedd lawer, yn fwyaf diweddar fel ymgeisydd Cyngor Sir dros Blaid Cymru. Mae Kay yn byw ar dyddyn ger Wolfscastle sy’n ffinio ar yr Afon Cleddau Gorllewinol. Yn ei hamser rhydd, mae Kay yn llywodraethwr Ysgol Uwchradd W Rh Hwlffordd ac yn chwarae ym Mand Tref Aberdaugleddau.