Addysg

Credwn y dylai pawb gael y cyfle i ‘wlychu eu traed ‘.

Er mwyn cyflawni hyn, mae ein holl staff yn gweithio’n weithredol gyda rhanddeiliaid a thirfeddianwyr, gan ddarparu cyngor a gwybodaeth ar sawl agwedd ar reoli tir ac afonydd.

Mae ein tîm hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion i ysbrydoli cariad gydol oes tuag at afon. Ein gwir gryfder yw ein cyfoeth o wybodaeth a phrofiad ymarferol, ac mae rhannu hyn trwy addysg a hyfforddiant yn hanfodol i’n gwaith.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi datblygu amrywiaeth eang o weithgareddau addysgol ar gyfer gwahanol gyfnodau allweddol a lefelau academaidd, gyda chynlluniau gwersi hyblyg sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm, gan roi cyfle i ni weithio gydag athrawon i gyflwyno gwers bwrpasol yn seiliedig ar eu hafon leol, sy’n cyd-fynd â’u dosbarth. Boed yn sesiynau ymarferol lawr ar lan yr afon, cylchoedd bywyd afonydd neu wersi cadwyn fwyd yn y dosbarth, rydym yn hapus i weithio gyda’ch ysgol neu gyfleuster addysg uwch i ymgysylltu mwy o bobl â’n hafonydd.

Cysylltwch â ni! – education@westwalesriverstrust.org

Os nad yw’r wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani wedi’i chynnwys yma, neu os hoffech drafod math gwahanol o gyfle dysgu ar gyfer eich disgyblion, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym ni hefyd yn barod i ddysgu ac mae gennym ddiddordeb bob amser mewn siarad ag athrawon ac ysgolion i ddarganfod sut y gallwn sicrhau bod ein sesiynau addysg mor ddefnyddiol a pherthnasol â phosibl. Os oes gennych chi syniadau neu adborth i’w rhannu gyda ni, cysylltwch â ni.