Rheoli Llifogydd yn Naturiol

Mae llifogydd yn broses naturiol, ond mae newidiadau hinsoddol a’r ffordd yr ydym yn rheoli ein tirweddau yn achosi iddo ddigwydd yn fwy aml gyda difrod cynyddol i gartrefi, cymunedau a seilwaith. Rhagwelir y bydd cyfanswm glaw yn y DU yn cynyddu yn y gaeaf gyda digwyddiadau stormydd unigol yn dod yn fwy dwys. Mae angen i ni addasu i reoli perygl llifogydd yn well; mae’r hyn  a wnaethpwyd yn y gorffennol yn annhebygol o fod yn ddigonol yn y dyfodol.

Mae llawer o ffactorau’n cyfrannu at ddwysau perygl llifogydd mewn trefi a phentrefi. Ar draws ardaloedd mawr, cywasgir pridd ac maent yn colli eu gallu i storio dŵr. Mae gwlyptiroedd wedi’u draenio a chaeau glaswellt llyfn gydag ychydig o goed, yn caniatáu i ddŵr lifo’n gyflym i sianeli afonydd. Mewn sawl man mae afonydd wedi eu sythu a’u carthu er mwyn symud dŵr yn gyflym i lawr yr afon tuag at drefi a phentrefi. Pan fydd y cyfaint enfawr hwn o ddŵr yn cyrraedd tref ac yn cael ei wasgu trwy sianeli muriog ac o dan bontydd mae’n llifo allan i’w gorlifdir. Mae adeiladu a datblygu ar orlifdiroedd yn gadael y dŵr yma ag unman i fynd ac felly mae’n gorlifo eiddo. Mae angen i ni arafu cyflymder y dŵr sy’n dod oddi ar y bryniau a storio mwy o ddŵr ar orlifdiroedd naturiol.

Credyd: Ffotograffiaeth Ryan Milsom

‘Rheoli llifogydd naturiol’ yw newid neu adfer tirweddau i storio dŵr neu ‘arafu llif’ dŵr sy’n cyrraedd sianel yr afon.

Mae technegau rheoli llifogydd yn naturiol yn gost-effeithiol, yn gynaliadwy ac yn darparu llawer o fanteision eraill megis glanhau dŵr, storio carbon a chynyddu bywyd gwyllt. Mae gan YAGG brofiad o gyflawni’r ymyriadau canlynol i helpu i adfer ein cynefinoedd naturiol a lleihau’r perygl o lifogydd:

 

 • Gwella iechyd y pridd fel bod ganddynt fwy o allu i storio dŵr.
  • Adfer mawnogydd wedi’u draenio neu orbori fel sbyngau naturiol ond mae llawer wedi bod ac nad ydynt bellach yn dal dŵr.
  • Plannu coed a gwrychoedd i amsugno dŵr a rhyng-gipio’r dŵr sy’n llifo oddi ar ochr y llethr, gan arafu’r cyflymder y mae’n cyrraedd sianel yr afon ac yn symud i lawr yr afon. Gall ardaloedd bach sydd wedi’u plannu, yn enwedig ar draws llethrau serth neu ar hyd nentydd, helpu i leihau faint o ddŵr sy’n cyrraedd sianel yr afon.
  • Adfer afonydd i’w ffurf ‘ymdroellog’ naturiol, gan droelli ar draws eu gorlifdiroedd. Mae afonydd wedi’u sythu yn danfon dŵr yn gyflym iawn i drefi a gallent gynyddu’r perygl o lifogydd. Mae adfer afonydd i’w cwrs naturiol a’u hailgysylltu â’u gorlifdiroedd yn arafu llifoedd brig.
  • Creu Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS), newidiadau defnydd tir trefol sy’n dynwared draeniad naturiol i leihau cyfaint y dŵr ffo arwyneb mewn ardaloedd trefol. Maent hefyd yn helpu i leihau llygredd ac yn darparu gwelliannau amgylcheddol.
  • Gallwn hefyd ddefnyddio deunyddiau naturiol i ddylunio strwythurau o fewn y dirwedd sy’n storio llifddwr ac yn arafu’r llif. Er enghraifft, gall adeiladu byndiau a phyllau gyda chapasiti ychwanegol, ganiatáu i ddŵr gael ei storio yn ystod llifogydd ac yna draenio i ffwrdd yn araf. Gall argaeau sy’n gollwng ar draws cyrsiau dŵr neu lwybrau dŵr ffo arafu’r llif i lawr yr afon.