Newyddion

Lysiau’r Dial – triniaeth gywir

Rydym wedi bod yn derbyn adroddiadau am ymdrechion i gael gwared ar y rhywogaeth anfrodorol ymledol Lysiau’r Dial trwy strimio sydd, fel elusen sy’n gweithio i adfer afonydd, yn peri pryder mawr i ni. Mae'n drosedd o dan adran 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad...

darllen mwy

Cleddau Ddwyreiniol A Gorllewinol

Diolch i Afonydd Cymru am ysgrifennu’r darn isod ar gyfer eu nodwedd ‘Afon y Mis’… Yn Nhrwyn Picton yn Sir Benfro mae rhannau llanw dwy o afonydd mwyaf adnabyddus Gorllewin Cymru yn dod at ei gilydd i ffurfio’r Daugleddau (neu “ddau Gleddau”). Gelwir eu haber cyfun...

darllen mwy

Prosiect Plastigau Amaethyddol

Rydym yn gweithio ar brosiect i wella faint o blastigau amaethyddol sy’n cael eu hailgylchu yng Nghymru. Byddwn yn gweithio gyda chasglwyr plastigau amaethyddol, ailgylchwyr a ffermwyr, yn ogystal ag adeiladu ar waith ymchwil blaenorol, i ddatblygu rhaglen fwy...

darllen mwy

Pam rydyn ni’n cael gwared ar goredau?

Yn ystod yr #WeirRemoval Week hon, roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol rhannu pam mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn gwneud cymaint o waith i gael gwared ar goredau o amgylch Gorllewin Cymru, y manteision y mae’n eu darparu, ac i ateb ein cwestiynau...

darllen mwy

Managing land for horses – FREE webinar

🐴Ydych chi'n berchen ar neu'n rhoi benthyg ceffylau? Rydym yn ymwybodol bod cyngor ar reoli tir marchogaeth er budd ceffylau, chi eich hun a’r amgylchedd yn gyfyngedig iawn, felly rydym wedi ymuno â Jane Myers, cynghorydd marchogaeth rhyngwladol, i gynnig gweminar am...

darllen mwy

*SWYDD WAG* Swyddog Adfer Afonydd

Cyflog gros o £26,000 - £30,000 (yn dibynnu ar brofiad) 5 diwrnod / 40 awr yr wythnos, gweithio hyblyg 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc Cytundeb Cyfnod Penodol - Blwyddyn. Posibilrwydd o estyniad yn amodol ar gyllid. Mae Ymddiriedolaeth Afonydd...

darllen mwy
Rydyn ni’n edrych am Ymddiriedolwyr newydd!

Rydyn ni’n edrych am Ymddiriedolwyr newydd!

Allwch chi helpu Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru i ddiogelu ein hafonydd ar gyfer y dyfodol? Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn elusen sy'n ymroddedig i adfer a diogelu afonydd Gorllewin Cymru ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Mae Ymddiriedolaeth...

darllen mwy
Prosiect Afonydd ar gyfer Cymunedau

Prosiect Afonydd ar gyfer Cymunedau

Mae WWRT yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn grant o £9700 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer ein prosiect 'Afonydd ar gyfer Cymunedau', a fydd yn ein galluogi i dreulio mwy o amser yn darparu cyngor ac yn nodi cyfleoedd gwella ar gyfer grwpiau...

darllen mwy
Cael gwared ar gored Afon Afan

Cael gwared ar gored Afon Afan

Beth fyddai'n ein gwneud ni'n gyffrous am sgip yn llawn concrit? Pan mae newydd gael ei symud o afon! Yr wythnos hon rydym wedi symud tair cored o rannau uchaf Afon Afan ger y Cymer. Roedd y coredau hyn, er eu bod yn gymharol isel o ran uchder, yn amharu ar lif...

darllen mwy
SWYDD WAG – Cynghorydd Rheoli Ffermydd a Thir

SWYDD WAG – Cynghorydd Rheoli Ffermydd a Thir

Cyfle cyffrous iawn i ymuno â’r tîm a gweithio gyda’r gymuned amaethyddol ar blastigion amaethyddol ac ansawdd dŵr! Cyflog blynyddol gros o £33,000 5 diwrnod / 40 awr yr wythnos, gweithio hyblyg 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc Cytundeb Cyfnod...

darllen mwy
Gwaith gwella fferm yn ei anterth ar Afon Teifi

Gwaith gwella fferm yn ei anterth ar Afon Teifi

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Chyngor Ceredigion ar y Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffad (PRAM). Nod y prosiect hwn yw gwella cyflwr Afon Teifi yn uniongyrchol, sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig ddynodedig, trwy leihau...

darllen mwy
Rydym yn recriwtio! 3 x Rôl Ymgysylltu â’r Gymuned

Rydym yn recriwtio! 3 x Rôl Ymgysylltu â’r Gymuned

Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol – Mabwysiadu Isafon – 3 x rôl yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe/Castell-nedd Port Talbot Cyflog blynyddol gros o £24,000-28,000, yn dibynnu ar brofiad 5 diwrnod / 40 awr yr wythnos, gweithio hyblyg 25 diwrnod o wyliau blynyddol...

darllen mwy
Ailgysylltu Afonydd Eog Cymru

Ailgysylltu Afonydd Eog Cymru

Mae ein tîm wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf yn cyflawni nifer o brosiectau adfer afonydd! Un o’r rhain yw ‘Ailgysylltu prosiect Afonydd Eog Cymru’ dan arweiniad Prifysgol Abertawe, gyda phartneriaid yng Nghlwb Pysgota Cwm Afan, Afonydd Cymru, Dŵr...

darllen mwy
Sut i adnabod llygredd dŵr

Sut i adnabod llygredd dŵr

Yn anffodus, rhwng 2 aelod o’n tîm a oedd allan ar ymweliadau ar wahân heddiw yn #Ceredigion, gwelsom 6 digwyddiad llygredd ar wahân o fewn 3 dalgylch afon. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod am bob arwydd gweledol o lygredd dŵr i Cyfoeth Naturiol Cymru 24/7...

darllen mwy