This #NationalTreeWeek, the WWRT team have been out in the Teifi catchment planting several hundred trees. These were planted with the aim of providing shade for rivers and also for natural flood management benefits, to slow the flow of water entering our rivers.
Thanks to the Woodland Trust who have worked with us to conduct surveys and source local provenance trees to ensure that the right trees are planted in the right places.
The plastic guards were leftovers from previous planting schemes and will of course be removed and reused when appropriate. We hope to trial cardboard guards when our remaining stock gave been used up!
Mae’r Wythnos Goed Genedlaethol hon, tîm WWRT wedi bod allan yn nalgylch Teifi yn plannu cannoedd o goed.Plannwyd y rhain gyda’r nod o ddarparu cysgod i afonydd a hefyd ar gyfer manteision rheoli llifogydd naturiol, er mwyn arafu llif y dŵr sy’n dod i mewn i’n hafonydd.
Diolch i’r Coed Cadw sydd wedi gweithio gyda ni i gynnal arolygon a dod o hyd i goed tarddiad lleol i sicrhau bod y coed cywir yn cael eu plannu yn y mannau cywir.
Roedd y gorchuddion plastig dros ben o gynlluniau plannu blaenorol ac wrth gwrs byddant yn cael eu tynnu a’u hailddefnyddio pan fo’n briodol.Rydym yn gobeithio treialu gwarchodwyr cardbord pan roddodd gweddill ein stoc i fyny!