We have been deeply concerned by our recent regular observations of gravel extraction in rivers in West Wales. Many species of fish and a host of invertebrates rely on healthy gravel deposits to provide a refuge for the development of their eggs and larvae and the impact of its removal upon the biodiversity of the freshwater environment cannot be underestimated. If we wish to preserve our rivers and their wildlife in a truly sustainable manner, far better that they be allowed to evolve naturally within the landscape according to climate and geology.
West Wales Rivers Trust welcomes NRW’s statement in regard to channel alteration and gravel removal and urges all riparian owners to look beyond the immediate challenges presented by a living river and seek natural, long term solutions whenever possible. We would be happy to provide advice on alternative options.
You can read the statement from Natural Resources Wales here: http://ow.ly/Wvum50EQ8UF
——————————————————————————————————————————
Rydym wedi bod yn bryderus iawn ynghylch ein harsylwadau rheolaidd diweddar o gloddio graean mewn afonydd yng Ngorllewin Cymru.Mae llawer o rywogaethau o bysgod a llu o infertebratau yn dibynnu ar adneuon graean iach i ddarparu lloches ar gyfer datblygu eu hwyau a’u larfae ac ni ellir tanbrisio effaith ei symud ar fioamrywiaeth yr amgylchedd dŵr croyw. Os ydym am gadw ein hafonydd a’u bywyd gwyllt mewn modd gwirioneddol gynaliadwy, yn llawer gwell na chaniateir iddynt esblygu’n naturiol o fewn y dirwedd yn ôl yr hinsawdd a daeareg.
Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn croesawu datganiad CNC ynglŷn â newid sianelau a thynnu graean ac yn annog pob perchennog glannau afonydd i edrych y tu hwnt i’r heriau uniongyrchol a gyflwynir gan afon fyw a cheisio atebion naturiol, hirdymor lle bynnag y bo modd.Byddem yn hapus i roi cyngor ar opsiynau amgen.Gallwch ddarllen y datganiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru yma: http://ow.ly/Wvum50EQ8UF