Please see below from NRW regarding proposed changes to rod licence fees between 2023 – 2026 (Scroll down for Welsh). WWRT will be submitting a response to this consultation and encourage those with an interest to do the same.

Gweler isod o CNC ynglyn â newidiadau arfaethedig i ffioedd trwyddedu gwialen rhwng 2023 – 2026 (Sgroliwch i lawr am Gymraeg). Bydd WWRT yn cyflwyno ymateb i’r ymgynghoriad hwn ac yn annog y rhai sydd â diddordeb i wneud yr un peth.

 

What is happening?

Proposed new rod licence duties for the period 2023 to 2026 have now been advertised. A copy of the statutory notice is here and includes details of the consultation process as well as a summary of the new duties. The statutory process allows one month for objections to be submitted to Welsh Government (closing date 18th November).

 Why now?

Duties were last increased in 2016. Since then, licence income has steadily decreased. In addition, inflation has eroded the spending power of the income we receive from rod licence sales in Wales. Increases are, therefore, necessary if we are to at least maintain current levels of service provided by NRW’s Fisheries service. We estimate the increased duties will bring in an additional £100,000 of income in 2023/24.

What will it mean?

Market research indicates anglers are generally happy with rod licensing arrangements and most will tolerate a small increase in duties to help support the Fisheries service. These proposals will result in a £3 increase in a Full Coarse & Trout Licence in 2023 with smaller increases proposed for 2024 and 2025 (the increase for migratory salmonid licence holders in 2023 will be £4.10, again with proportionally smaller increases in 2024 and 2025). All licence categories will see an increase, however, the Junior Licence will remain free of charge and the eligibility age for the Senior Concession will increase from 65 to 66, in line with the state pension age.

Next steps

After the consultation closes in November, we will then write to our Minister in Welsh Government seeking formal approval. We need to do this before the new duties can come in. If approval is received, then the new duties will commence from 1st April 2023.

Should you wish to register a formal objection to these proposals please use the email or postal addresses as shown in the attached formal notice and ensure any correspondences are submitted by the closing date (18 November). Copies of all correspondences will be included in our request for approval of the new duties to Welsh Government.


Beth sy’n digwydd?

Mae dyletswyddau trwydded gwialen newydd arfaethedig am y cyfnod 2023 hyd at 2026 bellach wedi’u hysbysebu. Dyma copi o’r hysbysiad statudol gan gynnwys manylion y broses ymgynghori a chrynodeb o’r dyletswyddau. Mae’r broses statudol yn caniatáu mis i gyflwyno gwrthwynebiadau i Lywodraeth Cymru (dyddiad cae 18 Tachwedd).

 Pam nawr?

Cynyddwyd dyletswyddau ddiwethaf yn 2016. Ers hynny, mae incwm trwydded wedi gostwng yn raddol. Mae chwyddiant wedi erydu pŵer gwario’r incwm a gawn o werthu trwyddedau gwialen yng Nghymru. Mae angen cynnydd os ydym am o leiaf gynnal y lefelau presennol o wasanaeth a ddarperir gan wasanaeth Pysgodfeydd CNC. Rydym yn amcangyfrif y bydd y cynnydd mewn dyletswyddau yn dod â £100,000 ychwanegol o incwm yn 2023/24.

Beth fydd yn ei olygu?

Mae ymchwil marchnad yn dangos bod pysgotwyr yn fodlon ar y cyfan â threfniadau trwyddedu gwialen a bydd y rhan fwyaf yn goddef cynnydd bach mewn dyletswyddau i helpu i gefnogi’r gwasanaeth Pysgodfeydd. Bydd y cynigion hyn yn arwain at gynnydd o £3 mewn Trwydded Llawn Pysgod Bras a Brithyll yn 2023 gyda chynnydd llai yn cael ei gynnig ar gyfer 2024 a 2025 (y cynnydd ar gyfer deiliaid trwydded eogiaid mudol yn 2023 fydd £4.10, eto gyda chynnydd cymesurol lai yn 2024 a 2025). Bydd pob categori trwydded yn gweld cynnydd, fodd bynnag, bydd y Drwydded Iau yn aros yn rhad ac am ddim a bydd yr oedran cymhwyso ar gyfer y Gonsesiwn Hŷn yn cynyddu o 65 i 66, yn unol ag oedran pensiwn y wladwriaeth.

Camau nesaf

Ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben ym mis Tachwedd, byddwn wedyn yn ysgrifennu at ein Gweinidog yn Llywodraeth Cymru i ofyn am gymeradwyaeth ffurfiol. Mae angen i ni wneud hyn cyn y gall y dyletswyddau newydd ddod i mewn. Os derbynnir cymeradwyaeth, yna bydd y dyletswyddau newydd yn cychwyn o 1 Ebrill 2023.

Os hoffech gofrestru gwrthwynebiad ffurfiol i’r cynigion hyn defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost neu bost fel y dangosir yn yr hysbysiad ffurfiol atodedig a sicrhewch fod unrhyw ohebiaeth yn cael ei chyflwyno erbyn y dyddiad cau (18 Tachwedd). Bydd copïau o’r holl ohebiaeth yn cael eu cynnwys yn ein cais i Lywodraeth Cymru.