At the end of April, we said a sad goodbye to our Project Officer Ieuan and Trust Development Officer Kathy, who are moving on to new roles. They will be very missed, however we are happy that we will still be in touch with both of them, as Ieuan is moving to a related role in Natural Resources Wales and Kathy has kindly offered to help us on a volunteer basis. A massive thank you to both of them for all of their hard work over the last 2 years!

The rest of the team are still busy working from home during lockdown, putting together lots of new projects ready for delivery as soon as restrictions allow. We look forward to sharing these with you!


Ddiwedd mis Ebrill, gwnaethom ffarwelio â’n Swyddog Prosiect Ieuan a Swyddog Datblygu’r Ymddiriedolaeth Kathy, sy’n symud i rolau newydd. Bydd colled fawr ar eu hôl, ond rydym yn hapus y byddwn yn dal i fod mewn cysylltiad â’r ddau ohonynt, gan fod Ieuan yn symud i rôl gysylltiedig yn Adnoddau Naturiol Cymru ac mae Kathy wedi cynnig yn garedig i’n helpu ar sail wirfoddol. Diolch enfawr i’r ddau ohonyn nhw am eu holl waith caled dros y 2 flynedd ddiwethaf!

Mae gweddill y tîm yn dal i fod yn brysur yn gweithio gartref yn ystod y cyfnod cyfyngiadau, gan lunio llawer o brosiectau newydd yn barod i’w gweithredu cyn gynted ag y bydd cyfyngiadau’n caniatáu. Rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhain gyda chi!