Rydym wedi bod yn derbyn adroddiadau am ymdrechion i gael gwared ar y rhywogaeth anfrodorol ymledol Lysiau’r Dial trwy strimio sydd, fel elusen sy’n gweithio i adfer afonydd, yn peri pryder mawr i ni. Mae’n drosedd o dan adran 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i blannu neu achosi i’r rhywogaeth hon dyfu yn y gwyllt. Mae hyn yn golygu bod gweithredoedd sy’n achosi lledaeniad Lysiau’r Dial, e.e. gall strimio, ffustio neu ddympio deunydd halogedig fod yn drosedd.

Mae troseddau Lysiau’r Dial o dan y Ddeddf hon yn cael eu gorfodi gan yr heddlu. Felly, os gwelwch rywun yn achosi lledaeniad clymog Japan, dylech gysylltu â’ch gorsaf heddlu leol.

Sut i drin Lysiau’r Dial :

✅DO:

Llogi gweithwyr proffesiynol tynnu Lysiau’r Dial – a fydd yn defnyddio chwynladdwyr gradd proffesiynol seiliedig ar Glyffosad. Rhaid taenu glyffosad ddiwedd yr haf/hydref ar ôl i’r planhigyn flodeuo. Bydd angen trin clystyrau aeddfed mawr o ganclwm Japan am ddwy neu dair blynedd i gael gwared arnynt (h.y. trin unwaith y flwyddyn ddiwedd yr haf/hydref).

❌PEIDIWCH â:

PEIDIWCH â strimio, ffustio na thorri Lysiau’r Dial – mae hyn yn drosedd o dan adran 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, a bydd yn achosi lledaeniad.

Torrwch ef – bydd hyn yn creu gwastraff rheoledig y mae’n rhaid ei gadw’n ofalus a’i waredu mewn modd penodol.

Ceisiwch ei gloddio – mae’r system wreiddiau yn eang a bydd unrhyw rai sy’n aros yn y ddaear yn arwain at blanhigion newydd