• Cyflog byw gwirioneddol, £12 yr awr
  • 3.5 diwrnod/28 awr yr wythnos o weithio hyblyg
  • Swydd dros dro: Ebrill – Awst 2024 (5 mis)
  • Telir am offer a chostau teithio

Gwefan www.westwalesriverstrust.org/cy/         E-bost: harriet@westwalesriverstrust.org

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ym maes cadwraeth amgylcheddol, ond yn ansicr sut i ddechrau? Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â’n tîm cyfeillgar a chefnogol mewn rôl gychwynnol i’ch helpu i gychwyn gyrfa ym maes cadwraeth. Byddwch yn gweithio ar brosiectau a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol, gan helpu i achub ein hafonydd a’r rhywogaethau sy’n dibynnu arnynt. 

Rydym yn chwilio am bedwar o bobl o Gastell-nedd Port Talbot i ymuno â’n tîm cyfeillgar ar gyfer ein Rhaglen Sgiliau Amgylcheddol. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn, ond does dim angen llawer o gymwysterau na phrofiad blaenorol arnoch i wneud cais. Rydyn ni’n annog ceisiadau gan bobl sy’n awyddus i newid gyrfa, pobl sy’n ddi-waith, myfyrwyr a graddedigion. Y cyfan rydyn ni’n ei ofyn yw eich bod chi’n frwd dros wneud gwahaniaeth!

Gyda chefnogaeth gan staff WWRT, bydd Interniaid Adfer Afon yn gweithio fel tîm ar amrywiaeth o waith cadwraeth afonydd. Byddwch yn cynnal arolygon bywyd gwyllt, yn cefnogi ymchwil wyddonol trwy waith maes, casglu data a dadansoddi technegol ac yn gwneud gwelliannau i gynefinoedd. Byddwch yn ysbrydoli plant trwy helpu gyda gweithdai ysgolion ac adeiladu sgiliau cymdeithasol trwy redeg tasgau gwirfoddol. Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu cylchlythyrau, datganiadau i’r wasg ac ymarfer rheoli cynnwys ar-lein fel sianeli cyfryngau cymdeithasol. Bydd y rôl yn cynnwys profiad maes a desg, yn amrywio o gynllunio prosiectau i gyflwyno digwyddiadau. Tra bydd llawer o’r gweithgareddau’n cael eu cynnal yn Sir Castell-nedd Port Talbot, bydd interniaid yn cael y cyfle i ennill profiad mewn agweddau eraill ar waith adfer afonydd WWRT ar draws Gorllewin Cymru.

Ymunwch â’n tîm!

  • Rhaid i chi fyw yn Sir Castell-nedd Port Talbot
  • Nid oes angen gradd nac unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch.
  • Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob oed.
  • Nid oes angen profiad gwaith blaenorol, ond rydym yn agored i bobl sy’n chwilio am newid ar unrhyw gam yn eu gyrfa.
  • Nid oes angen ichi fod â phrofiad o waith gwirfoddol.
  • Nid ydym yn disgwyl ichi feddu ar wybodaeth helaeth am afonydd na bywyd gwyllt – dim ond brwdfrydedd a pharodrwydd i ddysgu.
  • Oherwydd y bydd y rolau’n cael eu lleoli yn nalgylch Llwchwr, rhoddir blaenoriaeth i’r ymgeiswyr hynny sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin neu gerllaw – sylwch nad ydym yn gallu talu costau teithio os ydych yn byw ymhellach i ffwrdd.

Peidiwch â phoeni os ydych chi’n meddwl nad chi yw’r ymgeisydd arferol ar gyfer swydd fel hon, rydyn ni eisiau clywed gennych chi! Os hoffech drafod y swyddi ymhellach, cysylltwch â: Harriet Alvis, Prif Swyddog Gweithredol ar harriet@westwalesriverstrust.org

I wneud cais am y swydd hon, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan isod a’i dychwelyd at harriet@westwalesriverstrust.org

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw is 9am, dydd Llun 5ain Chwefror 2024.

Mae prosiect Rhaglen Sgiliau Amgylcheddol Castell-nedd (NESP) wedi derbyn £46,141.07 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.