Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru (WWRT)

 • Cyflog blynyddol gros o £28,000
 • 5 diwrnod / 40 awr yr wythnos, gweithio hyblyg
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc
 • Cytundeb Cyfnod Penodol – Blwyddyn. Posibilrwydd o estyniad yn amodol ar gyllid.

Ydych chi eisiau cysylltu pobl â’u hafon leol a’u bywyd gwyllt fel rhan o brosiect ymgysylltu cyffrous? Ydych chi’n gweld y cyfleoedd ar gyfer cysylltu â byd natur i wella iechyd a lles pobl? A oes gennych chi’r sgiliau i gyflwyno rhaglen ymgysylltu â gwirfoddolwyr a’r gymuned eang ac amrywiol? Ydych chi’n rhannu ein hangerdd dros wella ein hafonydd?

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru (WWRT) yn dymuno parhau â’n hymdrechion i gysylltu cymunedau sy’n byw yng Ngheredigion â’u hafonydd lleol yn well, i ddeall eu hanghenion a’u pryderon, a chyflwyno amrywiaeth o brosiectau a digwyddiadau gwirfoddol a fydd yn gwella eu hiechyd a’u lles, yn ogystal. fel iechyd yr afon.

Fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, eich gwaith chi fydd parhau ac ehangu ein prosiect ‘Mabwysiadu Isafon’, gan gefnogi ffurfio grwpiau afonydd cymunedol newydd ac uwchsgilio grwpiau presennol i ddod yn lygaid a chlustiau ar ein hafonydd ac i gyflawni ystod o waith adfer afonydd. gweithgareddau gwella. Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a chaiff ei gefnogi a’i ddarparu gan Gyngor Sir Ceredigion. Byddwch hefyd yn cyflwyno ymweliadau addysgol llawn gwybodaeth ac atyniadol ag ysgolion a sefydliadau lleol eraill megis clybiau genweirio, grwpiau cadwraeth, grwpiau allgyrsiol, grwpiau lles, grwpiau corfforaethol a chynghorau. Byddwch yn meithrin perthnasoedd newydd, yn ymgynghori â gwirfoddolwyr presennol ac yn deall yn well sut y gall ein hafonydd ffurfio rhan fwy ystyrlon o fywydau pobl. Bydd gofyn i chi fynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid lleol yn ôl yr angen i sicrhau bod buddiannau cymunedau lleol yn cael eu hystyried wrth gynllunio gwaith aml-sefydliadol yn y dalgylch. Rydym am sicrhau bod mewnbwn a budd cymunedol wrth galon ein holl brosiectau a byddwch yn cael annibyniaeth sylweddol i archwilio a datblygu ffyrdd newydd o wneud i hyn ddigwydd.

Meini prawf hanfodol yw’r gallu i weithio’n annibynnol ac yn greadigol fel rhan o dîm bach, sgiliau pobl da ac agwedd ymroddedig, proffesiynol a hyblyg at eich gwaith. Rydym yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad o gyflwyno a rheoli amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu cymunedol ymarferol megis teithiau cerdded, gweithgareddau cadwraeth gwirfoddol a/neu weithdai addysgol. Byddwch yn gyfathrebwr cyfeillgar a hawdd mynd ato a fydd yn gallu arwain ac ysbrydoli eraill i warchod a pharchu byd natur wrth feithrin perthnasoedd a phartneriaethau cryf i gyflawni canlyniadau ar lawr gwlad.

Bydd y Swyddog Ymgysylltu Cymunedol yn rhan o dîm presennol o Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol sy’n gwasanaethu’r siroedd eraill yn ein dalgylch, a bydd yn adrodd i Reolwr Rhaglen Mabwysiadu Isafon.

Er y bydd y rhan fwyaf o’ch gwaith yn disgyn rhwng oriau busnes arferol, gellir cynnal digwyddiadau ymgysylltu cymunedol a chyfarfodydd gyda’r nos ac ar benwythnosau. Bydd angen ymrwymiad rhesymol i weithio y tu allan i oriau a gwneud iawn amdano gydag amser i ffwrdd yn lle. Nid oes gan yr Ymddiriedolaeth swyddfa, a bydd angen gweithio gartref er mwyn gwneud gwaith desg. Oherwydd y nifer fawr o ddigwyddiadau lleol a fydd yn cael eu cynnal fel rhan o’r prosiect hwn, byddem yn disgwyl i ymgeiswyr fyw yn Sir Ceredigion neu’n agos iawn ati.

Sgiliau hanfodol ymgeisydd:

 • Profiad o addysg amgylcheddol ac ymgysylltu â’r gymuned
 • Sgiliau cymdeithasol a rhyngbersonol cryf
 • Sgiliau trefnu a rhwydweithio rhagorol
 • Yn hunan-gymhellol gyda’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
 • Profiad o reoli prosiectau a/neu gyllidebau
 • Wedi’i leoli o fewn dalgylch y prosiect
 • Trwydded yrru lawn a cherbyd eich hun
 • Llythrennedd cyfrifiadurol cryf (Microsoft Office, cyfryngau cymdeithasol ac e-bost o leiaf)
 • Awydd gwirioneddol i wella’r amgylchedd dyfrol
 • Sgiliau Cymraeg neu’r awydd i ddysgu trwy gydol cyfnod cyflogaeth
 • Gwybodaeth a chysylltiad â’r ardal yr ydych yn gwneud cais amdani a’i haneddiadau


Rhinweddau ymgeisydd dymunol:

 • Profiad o waith i ddatblygu ceisiadau am arian
 • Hyfforddiant academaidd mewn gwyddor amgylcheddol gysylltiedig (cadwraeth, bioleg, daearyddiaeth) gyda gwybodaeth am ecosystemau dyfrol a chadwraeth


I ddechrau bydd y rôl hon am bum diwrnod yr wythnos am flwyddyn, gyda’r potensial i ymestyn gyda chodi arian yn llwyddiannus.

Os hoffech drafod y swyddi ymhellach, cysylltwch â: Harriet Alvis, Prif Swyddog Gweithredol ar harriet@westwalesriverstrust.org

I wneud cais am y swydd hon anfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol (y ddwy ochr o uchafswm A4) at Harriet Alvis, yn nodi eich profiad a’ch cymwysterau ac yn cadarnhau ym mha un o’r tri lleoliad yr ydych yn gwneud cais am rôl. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm, dydd Llun 15 Ionawr 2024.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog ar agenda Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU trwy fuddsoddi mewn cymunedau a lle, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus