Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol – Mabwysiadu Isafon – 3 x rôl yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe/Castell-nedd Port Talbot
 • Cyflog blynyddol gros o £24,000-28,000, yn dibynnu ar brofiad
 • 5 diwrnod / 40 awr yr wythnos, gweithio hyblyg
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc
 • Cytundeb Cyfnod Penodol – Blwyddyn. Posibilrwydd o estyniad yn amodol ar gyllid.

Ydych chi eisiau cysylltu pobl â’u hafon leol a’u bywyd gwyllt fel rhan o brosiect ymgysylltu cyffrous? Ydych chi’n gweld y cyfleoedd ar gyfer cysylltu â byd natur i wella iechyd a lles pobl? A oes gennych chi’r sgiliau i gyflwyno rhaglen ymgysylltu â gwirfoddolwyr a’r gymuned eang ac amrywiol? Ydych chi’n rhannu ein hangerdd dros wella ein hafonydd?

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru (WWRT) wedi derbyn cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ar gyfer tair rôl newydd i barhau â’n hymdrechion i gysylltu cymunedau sy’n byw yng Ngorllewin Cymru yn well â’u hafonydd lleol, deall eu hanghenion a’u pryderon, a chyflawni amrywiaeth o brosiectau a digwyddiadau gwirfoddol a fydd yn gwella eu hiechyd a’u lles, yn ogystal ag iechyd yr afon. Mae un rôl ar gael ar gyfer Sir Benfro, un ar gyfer Sir Gaerfyrddin, a rôl arall ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, eich gwaith chi fydd parhau ac ehangu ein prosiect ‘Mabwysiadu Isafon’, gan gefnogi ffurfio grwpiau afonydd cymunedol newydd ac uwchsgilio grwpiau presennol i ddod yn lygaid a chlustiau ar ein hafonydd ac i gyflawni ystod o waith adfer afonydd. gweithgareddau gwella. Byddwch hefyd yn cyflwyno ymweliadau addysgol llawn gwybodaeth ac atyniadol ag ysgolion a sefydliadau lleol eraill megis clybiau genweirio, grwpiau cadwraeth, grwpiau allgyrsiol, grwpiau lles, grwpiau corfforaethol a chynghorau. Byddwch yn meithrin perthnasoedd newydd, yn ymgynghori â gwirfoddolwyr presennol ac yn deall yn well sut y gall ein hafonydd ffurfio rhan fwy ystyrlon o fywydau pobl. Bydd gofyn i chi fynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid lleol yn ôl yr angen i sicrhau bod buddiannau cymunedau lleol yn cael eu hystyried wrth gynllunio gwaith aml-sefydliadol yn y dalgylch. Rydym am sicrhau bod mewnbwn a budd cymunedol wrth galon ein holl brosiectau a byddwch yn cael annibyniaeth sylweddol i archwilio a datblygu ffyrdd newydd o wneud i hyn ddigwydd.

Meini prawf hanfodol yw’r gallu i weithio’n annibynnol ac yn greadigol fel rhan o dîm bach, sgiliau pobl da ac agwedd ymroddedig, proffesiynol a hyblyg at eich gwaith. Rydym yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad o gyflwyno a rheoli amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu cymunedol ymarferol megis teithiau cerdded, gweithgareddau cadwraeth gwirfoddol a/neu weithdai addysgol. Byddwch yn gyfathrebwr cyfeillgar a hawdd mynd ato a fydd yn gallu arwain ac ysbrydoli eraill i warchod a pharchu byd natur wrth feithrin perthnasoedd a phartneriaethau cryf i gyflawni canlyniadau ar lawr gwlad.

Bydd y Swyddogion Ymgysylltu Cymunedol yn adrodd i Reolwr Rhaglen Mabwysiadu Isafon.

Er y bydd y rhan fwyaf o’ch gwaith yn disgyn rhwng oriau busnes arferol, gellir cynnal digwyddiadau ymgysylltu cymunedol a chyfarfodydd gyda’r nos ac ar benwythnosau. Bydd angen ymrwymiad rhesymol i weithio y tu allan i oriau a gwneud iawn amdano gydag amser i ffwrdd yn lle. Nid oes gan yr Ymddiriedolaeth swyddfa, a bydd angen gweithio gartref er mwyn gwneud gwaith desg. Oherwydd y nifer fawr o ddigwyddiadau lleol a fydd yn cael eu cynnal fel rhan o’r prosiect hwn, byddem yn disgwyl i ymgeiswyr fyw yn y siroedd neu’n agos iawn atynt ar gyfer y rôl y maent yn ymgeisio amdani.

Sgiliau hanfodol ymgeisydd:
 • Profiad o addysg amgylcheddol ac ymgysylltu â’r gymuned
 • Sgiliau cymdeithasol a rhyngbersonol cryf
 • Sgiliau trefnu a rhwydweithio rhagorol
 • Yn hunan-gymhellol gyda’r gallu i weithio heb oruchwyliaeth
 • Profiad o reoli prosiectau a/neu gyllidebau
 • Wedi’i leoli o fewn dalgylch y prosiect
 • Trwydded yrru lawn a cherbyd eich hun
 • Llythrennedd cyfrifiadurol cryf (Microsoft Office, cyfryngau cymdeithasol ac e-bost o leiaf)
 • Awydd gwirioneddol i wella’r amgylchedd dyfrol
 • Sgiliau Cymraeg neu’r awydd i ddysgu trwy gydol cyfnod cyflogaeth
Sgiliau ymgeisydd dymunol:
 • Gwybodaeth a chysylltiad â’r ardal yr ydych yn gwneud cais amdani a’i haneddiadau
 • Profiad o waith i ddatblygu ceisiadau am arian
 • Hyfforddiant academaidd mewn gwyddor amgylcheddol gysylltiedig (cadwraeth, bioleg, daearyddiaeth) gyda gwybodaeth am ecosystemau dyfrol a chadwraeth
  I ddechrau mae’r rolau hyn yn swyddi pum diwrnod yr wythnos am flwyddyn, gyda’r potensial i ymestyn gyda chodi arian yn llwyddiannus.

Os hoffech drafod y swyddi ymhellach, cysylltwch â: Harriet Alvis, Prif Swyddog Gweithredol ar harriet@westwalesriverstrust.org

I wneud cais am y swydd hon anfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol (y ddwy ochr o uchafswm A4) at Harriet Alvis, yn nodi eich profiad a’ch cymwysterau ac yn cadarnhau ym mha un o’r tri lleoliad yr ydych yn gwneud cais am rôl. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm, dydd Gwener 22 Medi 2023.