Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Chyngor Ceredigion ar y Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffad (PRAM). Nod y prosiect hwn yw gwella cyflwr Afon Teifi yn uniongyrchol, sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig ddynodedig, trwy leihau mewnbynnau ffosffad a gwella ansawdd dŵr wrth warchod ein treftadaeth naturiol – yr afon, a’r eogiaid, sewin, llysywod, glas y dorlan, dyfrgwn, a rhywogaethau eraill sy’n byw ynddo. Ariennir y prosiect hwn gan y Rhaglen Rhwydweithiau Natur sy’n cael ei darparu gan y Gronfa Dreftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae ystod o brosiectau defnydd tir trefol a gwledig yn cael eu darparu drwy’r prosiect hwn, ond yn y blog hwn byddwn yn trafod yr elfennau gwaith fferm yr ydym yn eu cyflawni.

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru wedi cynnal ‘Asesiadau Seilwaith Fferm’ yn ddiweddar ar 12 fferm ar hyd Afon Teifi. Mae’r asesiadau hyn yn gyfrinachol, ac, ynghyd â’r adroddiadau dilynol, maent yn rhoi cyngor i ffermwyr ar sut y gallant wella eu iardiau er budd ansawdd dŵr afonydd, tra hefyd yn arbed arian iddynt, megis drwy leihau faint o wastraff y mae angen ei wasgaru. a chlirio ar yr iard.

Rydym bellach yn brysur yn gweithio gyda 9 o’r ffermydd hyn a’n contractwr lleol i gyflawni nifer o welliannau a nodwyd i fuarth y fferm, gan gynnwys:

  • Amnewid neu osod cafnau a gylïau i leihau dŵr glân sy’n mynd i mewn i storfeydd slyri;
  • Gorchuddio draeniau pibellau dŵr i leihau dŵr glân sy’n mynd i mewn i storfeydd slyri;
  • Adeiladu ‘heddweision cysgu’, byndiau concrit sy’n gwahanu dŵr glân oddi wrth iardiau dŵr budr ac i’r gwrthwyneb;
  • Darparu deunyddiau toi newydd i osod paneli to sydd wedi torri a lleihau mewnbynnau dŵr glân i systemau dŵr budr;
  • Darparu tanciau cynaeafu dŵr glaw; a
  • Ardaloedd o lawr caled a choncrit i gynnal iardiau dŵr glân.
Enghraifft o gwteri newydd a osodwyd ar ysgubor fferm (llun stoc oherwydd natur gyfrinachol y gwaith)

Enghraifft o gwteri newydd a osodwyd ar ysgubor fferm (llun stoc oherwydd natur gyfrinachol y gwaith)
Ochr yn ochr â’r gwelliannau i fuarth y fferm, rydym hefyd yn gweithio gyda Chyngor Ceredigion a chontractwyr lleol i ddarparu 9km o ffensys glannau afonydd ar hyd afon Teifi a’i llednentydd yr hydref hwn, i leihau sathru da byw ar lannau’r glannau a chreu parthau clustogi er budd cynefinoedd afon ac ansawdd dŵr.

Enghraifft o gynllun ffensio newydd ei gyflwyno lle bydd llystyfiant yn cael sefydlu ar hyd glan yr afon.

Diolch i bob un o’r ffermwyr sy’n gweithio gyda ni ar y prosiectau hyn, yn ogystal ag i Gyngor Ceredigion a’r cyllidwyr y Rhaglen Rhwydweithiau Natur sy’n cael ei darparu gan y Gronfa Dreftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru.