Adopt a Tributary

Please scroll down for English translation.

 

Mae’r prosiect Mabwysiadu Llednant yn brosiect a gaiff ei arwain gan y gymuned i warchod isafonydd afon Tywi yn sir Gaerfyrddin. Gan weithio gyda Ffederasiwn Pysgotwyr Sir Gaerfyrddin (FfPSG) a’i ariannu gan Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Sefydliad Greggs, rydym wedi gallu arwain ar brosiect am  ddwy flynedd sy’n gweld pobl leol yn cymryd perchnogaeth o’u dyfrffyrdd cyfagos.

Nod y prosiect yw i wella ansawdd dŵr a chysylltedd afonydd, yn ogystal â gwelliannau i gynefinoedd afonol a fydd o fudd i lawer o rywogaethau dyfrol ac eraill sy’n dibynnu ar goridor yr afon.

Fe wnaeth Ffederasiwn Pysgotwyr Sir Gaerfyrddin dreialu’r cynllun yn 2018, a bydd y prosiect wedi ei ariannu yn llawn yn dechrau haf 2019. Mae’r Fforwm wedi parhau i wneud cynnydd mawr o ran agor rhwystrau mewn afonydd a chael gwared ar blastigau tra bod Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru wedi gallu cyflogi swyddog prosiect am ddau ddiwrnod yr wythnos i arwain y cynllun a datblygu grwpiau cymunedol i fabwysiadu deuddeg o isafonydd yn yr ardal.

Hyd yn hyn, mae’r prosiect, wedi bod yn brysur yn dod â chymunedau at ei gilydd i gael gwared ar sbwriel a rhwystrau, a ffensio ar ochr glannau’r afon gyda chynlluniau ar gyfer plannu coed yn ar lannau’r afon, cael gwared o rywogaethau ymledol, sgyrsiau addysgol, a nosweithiau ffilm dros fisoedd y gaeaf. Mae pum grŵp cymunedol wedi’u ffurfio hyd yn hyn, ac mae’r prosiect eisoes wedi cynnwys naw isafon gwahanol felly mae’r gwaith gwella wedi hen ddechrau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi’r prosiect, ysgrifennwch atom yn uniongyrchol ar harriet@westwalesriverstrust.org


 

Adopt a Tributary is a community-led project to protect the tributaries of the Afon Tywi in Carmarthenshire. Working with Carmarthenshire Fisherman’s Federation (CFF) and funded by Dwr Cymru, Natural Resources Wales, Carmarthenshire County Council and Greggs Foundation we have been able to lead on a two-year project which sees local people taking ownership of their nearby waterways.

The project aims to improve water quality and river channel connectivity as well as riparian habitat improvements which will be of benefit to many aquatic species and others that are reliant on the river corridor.

Carmarthenshire Fisherman’s Federation piloted the scheme in 2018 with the fully funded project commencing in summer 2019. CFF have continued to make great headway in opening up blockages in rivers and removing plastics whilst the West Wales Rivers Trust have been able to employ a project officer for two days per week to lead on the scheme and to develop community groups to adopt twelve tributaries in the area.

To date, the project has been busy bringing communities together to work on litter and blockage removal and bank-side fencing with plans for riparian tree planting, invasive species removal and educational talks and film nights over the winter months. Five community groups have so far been formed and the project has already featured nine different tributaries so improvement works are well underway.

If you have an interest in volunteering for or supporting the project please write to Harriet on harriet@westwalesriverstrust.org