Action for Gower’s rivers

Local river restoration charity West Wales Rivers Trust have been successful in obtaining funding from the Welsh Government Sustainable Development Fund to deliver a range of improvements on rivers in the Gower Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

The Rivers of the Gower / Afonydd y Gŵyr Project is a three-year initiative designed to gain an understanding of the health of Gower’s rivers and to take practical steps to improve them into the future for people and wildlife. The first phase of the project will see the completion of walkover surveys along all of the key rivers to create a picture of the existing habitats and record any issues that are present. This survey work will highlight areas where action is needed, and a series of prioritised water quality and habitat improvement projects will then be designed and delivered over the course of the next three years, which will bring benefits for all users of the rivers.

West Wales Rivers Trust will be working alongside our project partners, Swansea Council, Natural Resources Wales and the Gower AONB Partnership, as well as interested landowners and other local organisations to deliver the outcomes of the project. The Trust will be seeking volunteers from the local community who are enthusiastic and passionate about monitoring their local rivers, or delivering habitat works, to get involved with various aspects of the project. The involvement of volunteers will ensure community commitment to the project and generate awareness of the issues affecting their local rivers.
If you would like to get involved in the project or find out more information, please contact Project Officer Harriet on harriet@westwalesriverstrust.org

 

Gweithredu dros afonydd Gŵyr

Mae’r elusen adfer afonydd leol, Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru, wedi bod yn llwyddiannus wrth gael cyllid o Gronfa Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru i gyflwyno amrywiaeth o welliannau i afonydd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr.

Menter tair blynedd yw Prosiect Afonydd Gŵyr sy’n ceisio ennill dealltwriaeth o iechyd afonydd Gŵyr a chymryd camau ymarferol i’w gwella ar gyfer y dyfodol er budd pobl a bywyd gwyllt. Bydd cam cyntaf y prosiect yn cynnwys cynnal arolygon ar droed ar hyd yr afonydd allweddol i greu darlun o’r cynefinoedd presennol a chofnodi unrhyw broblemau sy’n bresennol. Bydd y gwaith arolwg hwn yn amlygu’r ardaloedd y mae angen camau gweithredu arnynt ac yna bydd cyfres o brosiectau gwella ansawdd dŵr a chynefinoedd a flaenoriaethir yn cael eu cynllunio a’u cyflwyno dros y tair blynedd nesaf, gan ddod â buddion i holl ddefnyddwyr yr afonydd.

Bydd Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn gweithio ar y cyd â’n partneriaid prosiect, Cyngor Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru a Phartneriaeth AoHNE Gŵyr, yn ogystal â pherchnogion tir a sefydliadau lleol eraill â diddordeb i gyflwyno canlyniadau’r prosiect. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn chwilio am wirfoddolwyr o’r gymuned leol sy’n frwd dros fonitro’u hafonydd lleol neu gyflwyno gwaith ar gynefinoedd i gymryd rhan mewn gwahanol agweddau ar y prosiect. Bydd cyfranogiad gwirfoddolwyr yn sicrhau ymrwymiad cymunedol i’r prosiect ac yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r materion sy’n effeithio ar eu hafonydd lleol.

Os hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect neu gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch swyddog y prosiect, Harriet yn harriet@westwalesrivertrust.org